ทำเนียบผู้บังคับบัญชา      

 

 

พ.อ. จิตรกร จันทร์สว่าง 
ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.22


 

 

 

»ตัวอย่างข้อสอบ นศท.ปี 1,2,4
  
»ปรแกรมทะเบียนพลสถานศึกษา
 
»คู่มือการติดตั้งโปรแกรม 
 
»ระเบียบการรับสมัคร นศท.

 

กองทุนชุมชน/ศูนย์การเรียนรู้ ศฝ.นศท.มทบ.22

  แผนปฏิบัติงานปี57

 

 

ชมรม ผกท.จ.ว.อบ.

 

ชมรม ผกท.จ.ว.ศก.

 

ชมรม ผกท.จ.ว.อจ.

  ชมรม ผกท.จ.ว.มห.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.15
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.42
นฝ.นศท.บ.ร.
นฝ.นศท.ส.ร.

เขตพื้นที่สถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา29
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา28
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา22

 

ขตพื้นที่รับผิดชอบการฝึก นศท.

 

 

 

 

 หนังสือแสดงความยินยอมของบิดามารดา

 

 

 

 ดาวน์โหลดใบลา นศท.

 

โหลดแบบฟอร์มประวัติ นศท.

 
เมื่อ ๒๙ เม.ย.๕๘  หน่วย ได้จัดชุด ศปป. ของหน่วย จัดเวทีสำรวจความคิดเห็นการปฏิรูปภาคประชาชนและนักศึกษา  ( โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน )รุ่นที่๑๗ ในพื้นที่ ต.ทุ่งเทิง อ.เดชอุดม  จว.อ.บ. โดยมีนายก เทศมนตรีตำบลทุ่งเทิง เป็นประธานฯ ในพิธีเปิด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยม
เมื่อ ๒๑ เม.ย.๕๘  หน่วย ได้จัดชุด ศปป. ของหน่วย จัดเวทีสำรวจความคิดเห็นการปฏิรูปภาคประชาชนและนักศึกษา  ( โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน )รุ่นที่๑๓ ในพื้นที่ ต.กลาง อ.เดชอุดม  จว.อ.บ.   โดยมีนายก เทศมนตรีตำบลกลาง  เป็นประธานฯ ในพิธีเปิด  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยม
เมื่อ ๒๖ ก.พ.๕๘  หน่วย ได้จัดชุด ศปป. ของหน่วย จัดเวทีสำรวจความคิดเห็นการปฏิรูปภาคประชาชนและนักศึกษา  ( โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน )รุ่นที่ ๘  ในพื้นที่ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม  จว.อ.บ.   โดยมีนายก เทศมนตรีตำบลเมืองเดช  เป็นประธานฯ ในพิธีเปิด  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยม
เมื่อ ๒๔ ก.พ.๕๘  หน่วย ได้จัดชุด ศปป. ของหน่วย จัดเวทีสำรวจความคิดเห็นการปฏิรูปภาคประชาชนและนักศึกษา  ( โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน )รุ่นที่ ๖  ในพื้นที่ ต.นาเรือง อ.นาเยีย  จว.อ.บ.   โดยมีนายก เทศมนตรีตำบลนาเรือง  เป็นประธานฯ ในพิธีเปิด  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยม
เมื่อ ๑๐ ก.พ.๕๘  หน่วย ได้จัดชุด ศปป. ของหน่วย จัดเวทีสำรวจความคิดเห็นการปฏิรูปภาคประชาชนและนักศึกษา  ( โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน )รุ่นที่ ๕  ในพื้นที่ ต.นาเรือง อ.นาเยีย  จว.อ.บ.   โดยมีนายก เทศมนตรีตำบลนาเรือง  เป็นประธานฯ ในพิธีเปิด  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยม
เมื่อ ๒๙ ม.ค.๕๘  หน่วย ได้จัดชุด ศปป. ของหน่วย จัดเวทีสำรวจความคิดเห็นการปฏิรูปภาคประชาชนและนักศึกษา  ( โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน )รุ่นที่ ๔  ในพื้นที่ ต.แก่งโดม อ.สว่างวีระวงศ์  จว.อ.บ.   โดยมีนายก เทศมนตรีตำบลแก่งโดม  เป็นประธานฯ ในพิธีเปิด  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยม

เมื่อ ๒๒ ม.ค.๕๘  หน่วย ได้จัดชุด ศปป. ของหน่วย จัดเวทีสำรวจความคิดเห็นการปฏิรูปภาคประชาชนและนักศึกษา  ( โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน )รุ่นที่ ๓  ในพื้นที่ ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์  จว.อ.บ.   โดยมีนายก เทศมนตรีตำบลบุ่งมะแลง  เป็นประธานฯ ในพิธีเปิด  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยม

 

เมื่อ ๒๐ ม.ค.๕๘  หน่วย ได้จัดชุด ศปป. ของหน่วย จัดเวทีสำรวจความคิดเห็นการปฏิรูปภาคประชาชนและนักศึกษา  ( โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน )รุ่นที่ 3  ในพื้นที่ ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์  จว.อ.บ.   โดยมีนายก เทศมนตรีตำบลส่วาง  เป็นประธานฯ ในพิธีเปิด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเยี่ยม

 

คู่มือการใช้โปรแกรมทะเบียนพลของสถานศึกษา
ใบเงื่อนไขการรับสมัครและรายงานตัว
หลักฐานการรับสมัคร
ระเบียบการรับสมัคร
บัญชีรายละเอียดการจัดทำฐานข้อมูล นศท.
หนังสือขอผ่อนผันและรอรับสิทธิ์

นโยบายของ นรด.

ตัวอย่างการติดเครื่องหมายในการแต่งกาย นศท.ปี4,5 ชาย/หญิงดูรายละเอียด
ตัวอย่างการติดเครื่องหมายในเครื่องแบบทหารบกชาย/หญิง สำหรับผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศ ร.ต.ดูรายละเอียด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานตัวที่นี่
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประวัติและผลงาน ผกท.
 


แผนที่ค่ายฝึกห้วยซัน

 
 
www.free-counter-plus.com
ติดต่อหน่วยงาน 045-321697  โทรสาร 045-321849  
ฝ่ายสิทธินักศึกษาวิชาทหาร 045 -325048