ทำเนียบผู้บังคับบัญชา      

 

 

พ.อ. จิตรกร จันทร์สว่าง 
ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.22


 

 

 

»ตัวอย่างข้อสอบ นศท.ปี 1,2,4
  
»ปรแกรมทะเบียนพลสถานศึกษา
 
»คู่มือการติดตั้งโปรแกรม 
 
»ระเบียบการรับสมัคร นศท.

 

ศูนย์การเรียนรู้ ศฝ.นศท.มทบ.22

  แผนปฏิบัติงานปี57
  elearning ศฝ.นศท.มทบ.22

 

 

 

ชมรม ผกท.จ.ว.อบ.

 

ชมรม ผกท.จ.ว.ศก.

 

ชมรม ผกท.จ.ว.อจ.

 

ชมรม ผกท.จ.ว.มห.

 

 

 

 
 

 

 

 

ศฝ.นศท.มทบ.12
ศฝ.นศท.มทบ.13
ศฝ.นศท.มทบ.14
ศฝ.นศท.มทบ.15
ศฝ.นศท.มทบ.21
ศฝ.นศท.มทบ.23
ศฝ.นศท.มทบ.24
ศฝ.นศท.มทบ.31
ศฝ.นศท.มทบ.32
ศฝ.นศท.มทบ.33
ศฝ.นศท.มทบ.41
ศฝ.นศท.มทบ.42
นฝ.นศท.บ.ร.
นฝ.นศท.ส.ร.

เขตพื้นที่สถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ

 

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา29
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา28
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา22

 

ขตพื้นที่รับผิดชอบการฝึก นศท.

 

 

 

 

 หนังสือแสดงความยินยอมของบิดามารดา

 

 

 

 ดาวน์โหลดใบลา นศท.

 

โหลดแบบฟอร์มประวัติ นศท.