ธนาคารข้อสอบ นศท.1- 5 ชาย,หญิง

ข้อสอบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 ชาย
ข้อสอบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 หญิง
ข้อสอบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2  ชาย
ข้อสอบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 หญิง
ข้อสอบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3  ชาย
สอบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หญิง
ข้อสอบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 ชาย
ข้อสอบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 หญิง
ข้อสอบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5  ชาย วิชาทหารม้า
ข้อสอบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5  ชาย วิชาทหารราบ
ข้อสอบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5  ชาย วิชาทหารปืนใหญ่
ข้อสอบนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5  หญิง