ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการแต่งตั้งยศ ผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ
กฎกระทรวงกลาโหม  ว่าด้วยการขอยกเว้น
กฎกระทรวงกลาโหม  ว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร