น้ำหนัก ขนาดรอบตัว ขนาดส่วนสูง

อายุ/ปี
ชาย
หญิง
ความขยายของอก (ซม.)
น้ำหนัก กก.
ความสูง ซม.
น้ำหนัก กก.
ความสูง ซม.
หายใจเข้า
หายใจออก

ไม่เกิน
16

17

18

19 - 22

75

76

77

78

79

72

73

74

75

76

42

44

46

48

49

154

156

158

160

161

41

42

43

44

45

148

149

150

151

152

เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ลำดับ
นักศึกษาชาย
นักศึกษาหญิง
การทดสอบ
จำนวน
เวลา
จำนวน
เวลา

1.

2.

3.

ลุก - นั่ง

ดันพื้น

วิ่ง

34 ครั้ง

22 ครั้ง

800 เมตร

ภายใน 2 นาที

ภายใน 2 นาที

3 นาที 15 วินาที

25 ครั้ง

15 ครั้ง

800 เมตร

ภายใน 2 นาที

ภายใน 2 นาที

ไม่เกิน 4 นาที